ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသုိ႔ကူညီေပးျခင္း

banenwechang8

(၅-၈-၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ (CSD)အဖြဲ႔သည္ ယမားေခ်ာင္းနွင့္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ MYTCL အနီးေဒသရွိသိသိသာသာ ထိခိုက္ ခံရသာ ေနာက္ထပ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ကူညီ ခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔သည္၄င္းေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ MYTCLမွ လွဴဒါန္းမႈအေပၚ အၿပံဳးမ်ားေဝဆာ၍ ဝမ္းပန္း တသာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမႈအား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။မည္သို႔ဆိုေစကာမူ MYTCL၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာသည္ ေက်းရြာမ်ား၏ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔မ်ားကိုေစလႊတ္၍ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။

 

banenwechang2

banenwechang3
banenwechang4

 banenwechang5

banenwechang6
banenwechang7

banenwechang9

banenwechang11
banenwechang12

banenwechang13

 

videoclip     MYTCL donation to flood-hit Banenwechaung Village Part-I

 videoclip    MYTCL donation to flood - hit Banenwechaung Village Part - II  

videoclip    MYTCL donation to flood - hit Banenwechaung Village Part - III

videoclip    MYTCL donation to flood - hit Banenwechaung Village Part - IV

videoclip    MYTCL donation to flood - hit Banenwechaung Village Part - V

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.