ရြာသာေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ကူညီျခင္း

ywatha-red-earth1

(၂ဝ၁၅-၁၆) CSD & CSR လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရြာသာေက်းရြာသည္ မုတ္သံုရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ားေပးပို႔ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔မွသာရြာသာေက်းရြာအေနျဖင့္ မိုးရြာသြန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ၊ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေက်နပ္ မႈရရွိေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေျမနီကားအစီး(၂ဝ) ကိုေက်းရြာအတြက္ ေနထားတက်စီစဥ္ထားေသာေနရာမ်ားဆီသို႔ ေပးပို႔ကူညီခဲ့သည္။

 

ywatha-red-earth2

ywatha-red-earth3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.