ရြာသာေက်းရြာရွိပတ္ဝန္းက်င္ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းမႈ

ywatha-tree-donate

ေဒသရွိပတ္ဝန္းက်င္လူထုအသိုက္အဝန္း အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္မွာ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

စပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ(၅)ႏွစ္ သီးျခားစီမံခ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ေက်းရြာ မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖစ္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္းမၾကာမၾကာ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။ တန္ဖိုးရွိလွေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထား၍မရဘဲ၊ လက္ရွိ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အျပင္ အျခားဘတ္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပည့္မီေစသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါး လီမိတက္အေနျဖင့္ ရြာသာေက်းရြာသို႔ပ်ိဳးပင္ အပင္ (၁ဝဝ)အား (၁၇-၉-၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းသည္ ဦးႏုိင္ဝင္း (CSD Team Member)ႏွင့္အတူ ဤသို႔ေသာ၊ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးျဖစ္ ေျမာက္ေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.