ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအားအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

gondaw-electric1

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ယခုအခါ သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးက်န္ရစ္ေစမည့္ လၽွပ္စစ္မီး စတင္သံုးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္၍ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ လူထုႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ (CSR) လုပ္ငန္းမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ေဒသရွိအင္အားျဖင့္ တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ မိုးျမင့္ၾကယ္စင္ကုမၸဏီမွ ေက်းရြာအတြင္း လၽွပ္စစ္မီးတိုင္ (၄၅) တုိင္ စိုက္ထူျခင္းႏွင့္ ေပ (၃၂ဝဝဝ)ခန္႔ ရွည္ေသာ ဝ.၄ KVA လၽွပ္စစ္ဝါယာလိုင္း တို႔ကိုလည္း စတင္တပ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အၿပိဳင္ အဆိုင္ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ႏိုင္သည္သာမက၊ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ႏွင့္လည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွာလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းေစာလ်င္စြာ ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းကို လၽွပ္စစ္မီးစတင္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေဒသတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလတ္ စားလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မႈျဖစ္ေစေသာဤကဲ့သို႔ေသာ (CSR)လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

 

gondaw-electric4

gondaw-electric2
gondaw-electric3

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.