ဒုန္းေတာေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးမႈ

dondaw-e1

ဒုန္းေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ (၂ဝ၁၅-၁၆) CSR ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာ (၈)ရြာအနက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ရြာတစ္ရြာလည္းျဖစ္သည္။

 

ဤလူမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းတာဝန္ယူမႈလုပ္ငန္းၿပီးစီးေစရန္အတြက္ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၉,ဝ၃၂.၇ဝ) သံုးစြဲမည္ ျဖစ္သည္။ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဒုန္းေတာေက်းရြာတြင္ (၂၅ဝ) KVA ထရန္စေဖာ္မာအပါအဝင္ လက္ရွိ လၽွပ္စစ္ သြယ္ တန္းမႈစနစ္ အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းသာျဖစ္သည္။ေဒသခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ မိုးျမင့္ၾကယ္စင္ကုမၸဏီမွ (၁၆-၁ဝ-၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ တင္ဒါေအာင္ခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ လုပ္ငန္းအၿပီးသတ္အေနျဖင့္ ပါဝါလိုင္း စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာ့လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ အတည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလၽွင္ ပါဝါလိုင္းသည္လည္း ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
CSR လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ေဒသခံလူထု၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝက်ခံမည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တို႔မွ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တင္ဒါေခၚယူစဥ္ကာလအတြင္း ေဒသခံ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုအားေပးပါသည္။ သို႔မွသာအက်ိဳးခံစားမႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပိုမို၍အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

dondaw-e3

dondaw-e2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.