ဆည္ထန္းေတာႀကီးမွေက်းဇူးတင္ျခင္း

seihtandawgyi-electric3

ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး သည္ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု(၄၂ဝ)အတြက္ လိုအပ္ေသာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိရန္ ျမန္မာယန္စီ၏ CSR စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ေက်းရြာရွိ (၂ဝ၈)စုေသာ အိမ္ေထာင္စုမွာ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္မွ လၽွပ္စစ္သြယ္ တန္းေရး ပစၥည္းမ်ားလက္ခံရရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။က်န္ရွိေနေသာအိမ္ေထာင္စု (၂၁၂) စုသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တို႔၏ (၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆) CSR စီမံကိန္းမ်ားရွိ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၉၃၂၂.၆၂) ေဒၚလာအား လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး၊ လၽွပ္စစ္ ဓါတ္တိုင္မ်ား၊ ဝါယာမ်ားသြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ အျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေစရန္ ျမန္မာ့ လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာက႑မ်ားတြင္လည္းပါဝင္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ တဖန္ ေဒသတြင္းကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာမိုးျမင့္ၾကယ္စင္ကုမၸဏီမွ တင္ဒါေအာင္၍ ေဒသတြင္းကုမၸဏီကိုလည္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ (၁၁-၁၁-၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ CSR ဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လၽွပ္စစ္သြယ္တန္းမႈလုပ္ငန္းမွာ ၿပီးလုနီးၿပီျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး သည္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာရွိရြာသူရြာသားမ်ားကိုယ္စား MYTCL၏ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအားမ်ားစြာေက်းဇူတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းမွ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

seihtandawgyi-electric2

seihtandawgyi-electirc4
seihtandawgyi-electric1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.