ေက်းစာက်ရြာမွျမန္မာယန္စီအားေက်းဇူးတင္ျခင္း

kyeethakya-road3

ၿမန္မာယန္စီ၏ အက်ဳိးမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မၾကာခဏနီးပါးၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမန္မာယန္စီကုိ ေက်းစာက်သည္ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိသည္။

အမ်ားစုသည္ အလွဴဒါနမ်ားသည္ ၿမန္မာဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္မၿဖစ္မေနလုပ္ရၿခင္းဟု ယူဆၾကၿပီး ၿမန္မာယန္စီကုိ ဝမ္ေပါင္၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဟု ထင္ၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ မမွန္ကန္ပါ။ ထုိအခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ ေက်းစာက်ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းပုိသည္ ရြာလမ္းမွမ်ားကုိ ၿပဳၿပင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိလာပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အမ်ားၿပည္သူသုိ႕တင္ဒါေခၚယူၿပီး ၂ဝ၁၅ႏွစ္စကတည္းက သေဘာတူညီမွရယူခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္သူမ်ားသည္ တင္ဒါလုိအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီ၍ သင့္ေတာ္ေသာ ပုိမုိအက်ဳိးရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွ်တတရားဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
 
ထုိလူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေက်းစာက်ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသားမ်ာသည္ ၿမန္မာယန္စီအား ဝမ္းေၿမာက္ဝမ္းသာစြာၿဖင့္ အမွန္တကယ္ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလွဴမ်ားစြာ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖြံၿဖဳိးေရး၊ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႕ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမ်ားပါဝင္ၿပီး ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးၿခင္း၊ လမ္းၿပဳၿပင္ၿခင္း တံတားႏွင့္အၿခားလုိအပ္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ေပးၿခင္း စာသင္ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ၿခံစည္းရုိးလွဴဒါန္းၿခင္း။မူၾကဳိေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးၿခင္း၊ေဆးေပးခန္း၊စာၾကည့္တုိက္ လက္စသတ္ၿပဳၿပင္လုိေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားၿပဳၿပင္ေပးၿခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ရရွိလုိေသာေက်းရြာမ်ားအား အကူအညီေပးၿခင္း၊ ေရသန္႕စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးၿခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ထုိသုိ႕ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သီးၿခားလုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကုိ အသိအမွတ္ၿပဳေပးေသာ ေက်းစာက်ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ၿမန္မာယန္စီမွလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိလွ်က္ရွိပါသည္။

kyeethakya-road2

kyeethakya-road4
kyeethakya-road1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.