ပညာေရးပါရမီၿဖည့္လွဴဒါန္း


yegyibin school1

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရံပုံေငြတြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာအတြက္အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေက်းရြာေက်ာင္း အေဆာက္အအုံၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းကုိ အာရုံထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။

ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရံပုံေငြစတည္ကတည္းက ၂ဝ၁၅အတြက္ ဤအေရးၾကီးေသာ အကူအညီ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ တင္ဒါေခၚယူ၍ Naing Lin Group အား ထုိလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ရာ ၁၅.၁ဝ.၂ဝ၁၅ တြင္ စတင္၍ ၂၅.၁၂.၂ဝ၁၅ တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ထုိလုပ္ေဆာင္ေပးမႈအတြက္ ဝမ္းသာေက်းဇူးတင္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ေပးၿခင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈၅.၇၅ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာအတြက္ မီးတုိင္(၈)တုိင္ႏွင့္ မီးၾကဳိး(၃၁၂ဝ)ေပ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးၿခင္း၊ ေရပုတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအား လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေပးၿခင္းမ်ား ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာသစ္အတြက္ သာေရးနာေရးမ်ားအတြင္ အသုံးၿပဳရန္အတြက္ ဒယ္(၅)လုံး၊ အုိးၾကီး(၅)လုံး၊ စတီးပန္းကန္ၿပား(၂ဝဝ)ခ်ပ္၊ ပန္းကန္လုံး(၅ဝဝ)၊ ေယာက္ခ်ဳိ၊ ခ်ဳိင့္(၅)စုံ၊ ထမင္းေပါင္းအုိး တစ္တင္းဝင္ (၁)အုိး ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးၿခင္း၊ ေက်းရြာလမ္းၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

yegyibin school2

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.