ဂုဏ္ေတာ ေရ လွဴဒါန္းၿခင္း

gondaw village purifier1

"ေရ၏အသက္ တစ္မနက္"
ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးနီမုိင္း၏ ေျမာက္ဖက္ကပ္လ်က္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေရကုိတုိက္ရုိက္ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရသန္႔စနစ္ႏွင့္ ေရပုိက္လုိင္းမ်ားမရွိေပ။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရံပုံေငြတြင္ ေက်းရြာမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ Crwon Constrcution သည္ ထုိတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တင္ဒါေအာင္ၿမင္ခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁ဝ၃.၄၄ ကုန္က်ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္ ဓာတ္တုိင္(၄၅)တုိင္ ႏွင့္ (ဝ.၄) KVA ဓာတ္ၾကဳိး(၃၂ဝဝဝ)ေပကုိလည္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာသာနာေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးက႑မ်ားအားလုံးတြင္ ၿမန္မာယန္စီသည္ တတ္စြမ္းသမွ် ဆက္လက္အကူအညီ ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

gondaw village purifier3

gondaw village purifier4
gondaw village purifier5
gondaw village purifier2

 

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.