ေက်းရြာခ်င္းဆက္တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ၿခင္း

dondaw village bridge1

ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းကူးလူးဆက္ဆံၿခင္းသည္ ကပ္လ်ွက္ေက်းရြာမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ စီးပြားေရးအတြက္သာမက ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမွ်ေဝၿခင္း ပုိမုိၾကီးမားေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ကုိပါတုိးတက္အေရးၾကီးလာပါသည္။

ဝ၁၅တြင္ ဒုန္းေတာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဒုန္းေတာတံတားၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ၿမန္မာယန္စီကုိ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ အမ်ားသိေစရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး Private Construction Group အား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႕မွာ စတင္ေစခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ဧၿပီလ၁ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ဝဝ.၉၀ၿဖစ္ပါသည္။ ဒုန္းေတာေက်းရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားသည္ ယခုအခါ အႏၲရာယ္ကင္းစြာသြားလာႏုိင္ၿပီၿဖစ္ၿပီး အထူးသၿဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ဇူလုိင္လေရာက္ခါနီးၿဖစ္သၿဖင့္ မုိးရာသီတြင္ ပုိမုိအဆင္ေၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္။
 

dondaw village bridge2

dondaw village bridge4
dondaw village bridge3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.