ၿမရိပ္ေဆးခန္းအေဆာက္အဦးလွဴဒါန္းၿခင္း

myayake toilet1

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၿမရိပ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကံၾကည္သည္ ေဆးေပးခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ၿမန္မာယန္စီ၏ လႈမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေက်းရြာကုိယ္စား အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖန္ ၿပီးစီးၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ပုိေနေသာ ရံပုံေငြမွ ထပ္မံ၍ အိမ္သာတည္ေဆာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ေဆးေပးခန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၈၁၅၄.၇၅ ႏွင့္ အိမ္သာအေဆာက္အဦးအတြက္ ၁၆၈၃.၉ဝ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ သင့္ေတာ္ေသာ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ တုိးပြားလာေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးကာ ၿမရိပ္၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းငယ္သည္ ပုိမုိသန္႕ရွင္းလာၿခင္း၊ ပုိမုိက်န္းမာလာၿခင္းႏွင့္ အေၿခခံက်န္းမာေရးအတြက္ ေဝးလံစြာသြားေရာက္စရာမလုိေတာ့ၿခင္းတုိ႕ကုိ အက်ဳိးခံစား ေနရၿပီၿဖစ္ပါသည္။
 

myayake toilet2

myayake toilet3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.