ဝါးတန္းစာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္ၿခင္း

wadan library1

ဝါးတန္းေက်းရြာသည္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ရံပုံေငြအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ စာၾကည့္တုိက္တည္ေဆာက္ ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီသည္ ထုိအေရးၾကီးေသာစီမံကိန္းအတြက္ ေက်းရြာႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူကာ Great Tower ကုမၸဏီမွ ဝါးတန္းေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကန္ထရုိက္ရခဲ့ပါသည္။ ၁ဝ.၁၁.၂ဝ၁၅ ေန႕မွစတင္၍ ၂၈.၁၂.၂ဝ၁၅ ေန႕တြင္ စာၾကည့္တုိက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ထုိတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၂၇.ဝ၂ ၿဖစ္ပါသည္။

wadan library2

wadan library3
wadan library5
wadan library6
wadan library4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.