ဝါးတန္းဆည္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

wadan dam4

ဝါးတန္းေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ေနသာ ေက်းရြားသားမ်ားသုိ႕မဟုတ္ ေရအရင္းအၿမစ္ကုိ ဝါးတန္းဆည္ကုိလုံးဝအေၿခၿပဳေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၅လူမႈဖြံၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝါးတန္းဆည္ခ်ဲ႕ၿခင္းကုိ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ၿမန္မာယန္စီသည္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးကန္ထရုိက္အား ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားကုိ မွ်တပြင့္လင္းစြာခြင့္ၿပဳေပးၿပီး ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာလွ်က္ရွိပါသည္။ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါကုိ သတင္းစာတြင္ ေၾကၿငာ ကာ ေအးကမာၻကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၄ဝဝ.ဝဝ ကုန္က်စရိတ္ရွိေသာ ထုိစီမံကိန္းကုိ ေအာင္ၿမင္ ခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီႏွစ္စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အၿခားဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားၿဖစ္ေသာ ဝါးတန္းေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာလုပ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအၿပီးသတ္ၿခင္းႏွင့္ ဆရာနားေနေဆာင္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
 

wadan dam2

wadan dam5
wadan dam6
wadan dam7
wadan dam3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.