ကံကုန္းေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းခန္းမ

kangonschool hall1

ကံကုန္းေက်းရြာႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုၿဖစ္ေသာ ကံကုန္း စာသင္ေက်ာင္းခန္းမ အၿပီးသတ္စီမံကိန္းကုိ လက္ခံမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

ကံကုန္းေက်းရြာသည္ စာသင္ေက်ာင္းခန္းမစီမံကိန္းကုိ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္မႈအစား ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေတာင္းခံဖုိ႕ၾကဳိးစားကာ ၿမန္မာယန္စီ၏ ပြင့္လင္းစြြာ တင္ဒါေခၚယူ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ၿငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ႏွင့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၿငင္းပယ္ ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းကုိ ပူးေပါင္းေၿဖရွင္းခဲ့ၿပီး ကံကုန္းေက်းရြာ၏ အၿမင္ကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးရမည့္ရက္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ Priavate Construction ကန္ထရုိက္အဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၂၆၇၁ ကုန္က်ေသာ တင္ဒါကုိ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုိးဘြားလက္ထက္က ေၿမယာေလ်ာ္ေၾကးပုိမုိ ရရွိမႈကုိ အေၾကာင္းၿပ၍ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုမၸဏီ၏ လႈမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႕ကြက္ဖုိ႕ၾကဳိးစားေသာ ဆန္႕က်င့္ေရးလႈပ္ရွားသူတစ္စုကုိ ၿမန္မာယန္စီသည္ ကံကုန္းေက်းရြာ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္အတူ ေက်ာ္ၿဖတ္ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအသစ္ႏွင့္အတူ စိတ္ရွည္ပြင့္လင္းမႈထားၿပီး ထုိေက်းရြာ၏ အာဏာသုံးပယ္ခ် ေနေသာလူနည္းစုကုိ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုအၾကား ပုိမုိေခ်ာေမြ႕ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္၏ ေၾကနီထုတ္လုပ္မႈ အငွားခ်ခြင့္ၿပဳခ်က္ႏွင့္ အစုိးရ၏ ေၿမယာပုိင္ဆုိင္မႈကိစၥမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီသာလွ်င္ၿဖစ္ၿပီး ေၿမယာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေၿမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဆုံးၿဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ ၿမန္မာယန္စီ၏ လႈမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရဒႆနတုိ႕သည္ ေစတနာကုိအေၿခခံကာ ေၿမယာေလ်ာ္ေၾကးထပ္မံေပးကာ အငွားခ် ထားေသာေၿမမွ လယ္လုပ္သူမ်ားကုိသာ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းသည္ အငွားခ်ထားေသာေၿမအတြင္းတြင္သာ အားလုံးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆန္႕က်င့္သူမ်ားကုိ ေသခ်ာရွင္းလင္းၿပထားၿပီၿဖစ္ကာ ထုိေၿမယာၿပႆနာကုိ ရွင္းလင္း ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။
ISO 26000:2010 စံၿပဳအေၿခၿပစနစ္ႏွင့္္ ကုမၸဏီ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ကုိလုိက္နာလွ်က္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားပါမည္။
 

kangonschool hall2

kangonschool hall3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.