ဝါးတန္းပညာေရး ၿပန္လည္ႏုပ်ဳိေရး

wadan village school1

ဝါးတန္းေက်းရြာပညာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိခုိင္မာလာေစရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသား မ်ားကုိယ္စား မူလတန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦး အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ ဆရာနားေနေဆာင္ အေဆာက္အဦးအား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းဆုိလာခဲ့ပါသည္။
ပညာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္ေသာ ေဆးခန္း၊ အခမဲ့နယ္လွည့္ကုသေရးႏွင့္ အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်ေရးတုိ႕သည္ ၿမန္မာယန္စီအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္လာပါသည္။ ေဒသခံကန္ထရုိက္ Great Tower ကုိ ၿမန္မာယန္စီလူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူစနစ္တြင္ တင္ဒါ ေအာင္ၿမင္သၿဖင့္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၁ဝ.၁၁.၂ဝ၁၅ မွစတင္၍ ၂၅.၂.၂ဝ၁၆ တြင္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္မွာ ၆၅ဝဝ.၅၁ ေဒၚလာၿဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာလူထုမ်ားအတြက္ အသစ္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္တင္ၿပေနၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ မ်ားၿဖင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအတည္ၿပဳခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းလွ်က္ ၇ွိၿပီး လူမႈဖြံ႕ၿဖ္ိဳးေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ လ်ာထာၿးပီး ေနာက္ထပ္လႈမႈဖြံ႕ၿဖဴိးေရး လူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
 

wadan village school6

wadan village school5
wadan village school7
wadan village school4
wadan village school3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.