ေဆးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆက္လက္ခ်ီတက္

htanaunggon medical1

MICCL အဖြဲ႕အစည္းကတည္းက ၂ဝဝဝခုႏွစ္အေစာပုိင္း အစၿပဳခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အေထြေထြက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပရဟိတလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားသည့္ အၿပင္ မ်ားစြာႏွစ္ခ်ဳိက္သေဘာက်ၾကသည့္ ေဆးပညာေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအၿဖစ္ ပြင့္လန္းေနၿပီၿဖစ္သည္။

လာမည့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ - ၄၅ဝဝဝ) ကုန္က်စရိတ္ကုိ အခမဲ့နယ္လွည့္ ကုသမႈအသုံးၿပဳရန္အတြက္ ခန္႕ခြဲသတ္မွတ္ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ဤေငြေထာက္ပံ့ေၾကးေငြသည္ ၿမန္မာယန္စီႏွင့္ စပါယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း ေၿမငွားပုိင္ဆုိင္သူ ဦးပုိင္ကုမၸဏီ ၏ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြ၏ ၂၅% ခန္႕သာၿဖစ္ပါသည္။ ထေနာင္းကုန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ေက်းရြာမ်ား၏ ထပ္မံေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လႈိက္လွဲစြာၾကဳိဆုိၿပီး ၂ဝ၁၆-၁၇ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အထူးအာရုံစုိက္ကာ ခ်မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ)ၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ယခုအခါ စပါယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ၁၂ရြာအား အခမဲ့ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီမွ နယ္လွည့္ ကုသေပးေနေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ ၁။ ဝါးတန္း ၂။ တယ္ပင္ကန္ ၃။ ကံကုန္း ၄။ ဒုန္းေတာ ၅။ ရြာသာ ၆။ဂုဏ္ေတာ ၇။ ေက်းစာက် ၈။ ဆည္ထန္းေတာၾကီး ၉။ ေရၾကည္ပင္ ၁ဝ။ ၿမရိပ္ ၁၁။ ေက်ာက္မ်က္ ၁၂။ ထေနာင္းကုန္း တုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္။
 

htanaunggon medical3

htanaunggon medical4
kyaukmyet medical1
kyaukmyet medical2
kyaukmyet medical4
kyaukmyet medical3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.