ေရေထာက္ပံလွဴဒါန္းျခင္း

laynhintaung water1

ေလညွင္းေတာင္ဆရာေတာ္သည္ ေလညွင္းေတာင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေသာက္ေရအဆင္ေၿပေစေရး အတြက္ ေရပုိက္လုိင္းသြယ္ေပးရန္အလုိ႕ငွာ ၿမန္မာယန္စီသုိ႕ အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာယန္စီသည္ တင္ဒါေခၚယူ၍ တုႏႈိင္းယွဥ္သာကုမၸဏီအား ၂ဝ.၄.၂ဝ၁၆ မွစတင္၍ ထုိစီမံကိန္းအား လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇ဝဝဝ.ဝဝ) ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ ကံကုန္းေက်းရြာအတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းခန္းမအား လတ္စသတ္ တည္ေဆာက္ေပးၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခန္းမ မ်က္ႏွာက်က္အား ထပ္တုိးလုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။
 

laynhintaung water2

laynhintaung water3
laynhintaung water6
laynhintaung water5
laynhintaung water4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.