ေရႊပန္းခုိင္ တံတား ထပ္မံၿပဳ ၿပင္ၿခင္း

shwepankhine bridge1

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ရံပုံေငြတြင္ ေရႊပန္းခုိင္ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား သြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္အလုိ႕ငွာ ဒုတိယအပုိင္း တံတားတည္ေဆာက္မႈကုိ ေငြေၾကးေၿမာက္ၿမားစြာ ကုန္က်ခံကာ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၆ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ေရတဟုန္ထုိးတုိးလာၿခင္းေၾကာင့္ အေသအခ်ာခုိင္မာစြာတံတားတည္ေဆာက္ထားေသာ ေဘးဘက္ေနရာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။
တည္ေဆာက္ၿပီးကာစ ေရႊပန္းခုိင္တံတားသည္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားတြင္ အမႈိက္၊ဒုိက္မ်ား၏ပိတ္ဆုိ႕မႈေၾကာင့္ ေရစီးေၾကာင္းအတားအဆီးမ်ား၏အားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရတဟုန္ထုိးတုိးၿခင္းၿဖင့္ တံတားထိခုိက္ေစခဲ့ပါသည္။ သစ္ပင္မ်ား၊ ရႊံ႕မ်ားႏွင့္အတူ ကမ္းပါးမွ မ်ားၿပားေသာ အမႈိက္သရုိက္ မ်ားလည္း ေရစီးႏွင့္သယ္ေဆာင္ပါလာၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ၿဖစ္ပ်က္ၿခင္းေၾကာင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္တုိက္စားမႈၿဖစ္ေပၚေစၿပီး တံတားသစ္ကုိ ထိခုိက္ ေစခဲ့ကာ မ်ားၿပားလာေသာ အမႈိက္ဒုိက္မ်ားသည္ ေဘးကမ္းပါးမ်ားပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။
ၿမန္မာယန္စီမွ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕သည္ တံတားခုိင္ခန္႕ေအာင္မည္ကဲ့သုိ႕တည္ေဆာက္ရမည္ကို တြက္ခ်က္စဥ္းစားလွ်က္ ဒုတိယအၾကိမ္တည္ေဆာက္မႈကုိ ေရြပန္းခုိင္ရြာ သားမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ ပထမအၾကိမ္စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၄၇၉၃.၆၆) ကုန္က်ခံခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ထုိသုိ႕ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ ေသခ်ာစဥ္းစားတြက္ခ်က္ၿပီး တံတားထပ္မံၿပဳၿပင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ေဘးႏွစ္ဖက္၏ ခံႏုိင္အားကုိ တုိးၿမင့္မည္ ၿဖစ္သည္။ တံတားသည္ အေပၚမွ ဖုံးအုပ္ထားေသာ ေျမနီမ်ားဖယ္ရွားၿပီး တံတား၏ ကြန္ကရက္မ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဆင္ေၿခေလွ်ာပုံစံေက်ာက္တုံးမ်ားၿဖင့္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ပါမည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေနၿဖင့္ တံတားအေပၚပုိင္း ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ ဆင္ေၿခေလွ်ာႏွင့္ တံတားအားတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ထားၿပီးၿဖစ္သၿခင့္ ေရစီးေၾကာင္းကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး ေရတဟုန္ထုိး တုိးလာမႈကုိလည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ႕တံတားတည္ေဆာက္မႈအား ၂၀၁၅-၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ရံပုံေငြတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ဝဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႕ ထပ္မံအကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ မည္ၿဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ၿခင္းအတြက္ ၾကဳိတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲၿဖစ္ၿပီး လႈမႈဖြံၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕သည္လည္း ေက်းရြာသူေက်းရြာသား မ်ား ထုိတံတားတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီေအာင္ အေသအခ်ာေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ၾကဳိးစားလွ်က္ရွိပါသည္။

 

shwepankhine bridge4

shwepankhine bridge5
shwepankhine bridge3
shwepankhine bridge2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.