ေက်းရြာမွသည္ေက်းရြာသို႔ စီအက္အာ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

banenwechaung mmt1

စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္း၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားသို႔ CSR စီမံကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိေသာ နယ္လွည့္ေဆးကုသျခင္းအဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူနာေပါင္း ၁၉,၁၄၉ ဦးကို ကုသေပးခဲ့ၿပီး ကုသေပးေသာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈,၈ဝ၈.၃၉ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ (၁၂) ရြာကိုအခမဲ့ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ Medical Mobile Team အဖြဲ႕မွ အပတ္စဉ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ - ၁။ ကံကုန္း ၂။ ဒုန္းေတာ ၃။ ဂုဏ္ေတာ ၄။ ရြာသာ ၅။ ေရၾကည္ပင္ ၆။ ဝါးတန္း ရ။ တယ္ပင္ကန္ ၈။ ျမရိပ္ ၉။ ဆည္ထန္းေတာႀကီး၊ ၁၀။ ေက်းစာက် ၁၁။ ေက်ာက္မ်က္ ၁၂။ ထေနာင္းကုန္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ထပ္မံ၍ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဉ္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၅၉၉.၂၂ ကိုမိုင္းၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံႏွင့္ေဆးခန္းအတြက္ အသုံးျပဳထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ဝ၈ဝဝ.ဝဝ ကို MYTCL ၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတစ္ခုလုံးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ေပါင္းစပ္လ်ာထားပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ တိုးလာသျဖင့္ X-Ray စက္အသစ္တစ္ခု ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ အေဟာင္းေနရာတြင္ ပိုမိုေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အစားထိုးရန္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈလ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အခမဲ့နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ကို ေနာက္ထပ္ေက်းရြာႏွစ္ရြာ ထပ္ေပါင္းထားခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ မၾကာခဏ လွည့္လည္ကုသႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းမွ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။ နယ္လွည့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဉ္တြင္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳ (၂) ဦး၊ လူနာတင္ကားျဖင့္ CSD အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ (၂) ဖြဲ႕ရွိပါသည္။ MYTCL အတြက္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ MWMCL အတြက္တစ္ဖြဲ႕ စီစဉ္ထားပါသည္။ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ အထိ နယ္လွည့္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ အလွည့္က် ေက်းရြာမ်ား၏ အေျခခံက်န္းမာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ CSR အဖြဲ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးသြားပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အနီးအနား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုပါ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါသည္။
မိုင္းၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို လစဉ္ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာရွိ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿမဲျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားတြင္လည္း အစိုးရက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ MYTCL မွအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕သည္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အက်င့္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အိမ္သာႏွင့္ ေသာက္သုံးေရေပးေဝေရးကိုလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးပါသည္။
အာဟာရျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဉ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆးကုသေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို တိုင္းတာမႈကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဉ္မ်ားတြင္လည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းမ်ားကို ျပည္သူ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထိုအစီအစဉ္တြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးအရြယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရာဂါ (၆) မ်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ဝက္သက္ေရာဂါႏွင့္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး၊ ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေမြးဖြားမည့္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ေဆး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သိသည့္သည္မ်ားကိုလည္း အၿမဲတမ္း ပညာေပးေဆးေႏြးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အစီအစဉ္တြင္ ေအာက္ပါက်န္းမာေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
T.T - ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး Toxoid
BCG - တီဘီေရာဂါ ကူးစက္မႈမ်ား
PENTA -5 ေရာဂါ မ်ားကာကြယ္တားဆီးေရး ;
၁။ ဆုံဆို႔နာေရာဂါ
၂။ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ
၃။ ေမးခိုင္ေရာဂါ
၄။ အသဲေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးႏွင့္
၅။ ဦးေႏွာက္အျမႇည္းေရာင္ေရာဂါ
အထက္ပါက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ့အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အက်ိဳးမ်ားလွပါသည္။ MYTCL သည္ လူ့အဖြဲ႕အစည္း၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကို ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုက်န္းမာေသာ ဘဝမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမို ျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ားသို႔ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 

banenwechaung mmt2

banenwechaung mmt3
banenwechaung mmt4
banenwechaung mmt5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.