ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ တာေဘာင္လမ္းၿပီးစီးျခင္း

gondaw embankment1

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္လ်က္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရွိပါသည္။ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျမန္မာယန္စီအား ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ အတြက္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တာေဘာင္လမ္း ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြတြင္ ေက်းရြာမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူကာ ၾကယ္လင္းသစ္ကုမၸဏီအား လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ရာ၂၂.၆.၂၀၁၇ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး US$21362.00 ေဒၚလာကုန္က်ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ ဂုဏ္ေတာ ေက်းရြာအတြက္ ေရသန္႔စက္တစ္လံုး၊ ဓာတ္တိုင္(၄၅) တိုင္ႏွင့္ (ဝ.၄) KVA ဓာတ္ႀကိဳး (၃၂ဝဝ) ေပကိုလည္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ား အားလံုးတြင္ ျမန္မာယန္စီသည္ တတ္စြမ္းသမွ် ဆက္လက္အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
gondaw embankment2
gondaw embankment3
gondaw embankment4
gondaw embankment5

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.