လူမႈကူညီေရးကားေပးအပ္ျခင္း

hand over1

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ 2016/2017 CSD &CSR ဘက္ဂ်က္အရ ၎တို႔ ရြာအတြက္အသံုးျပဳရန္၊ လူမႈ႕ကူညီေရးကားေထာက္ပံရန္ ေတာင္းဆို ထားေသာ ေက်းရြာသံုးရြာရွိသည္။၎ႏွင္႔ ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရၾကည္ပင္ေၾကးရြာ၊ ျမရိပ္ေက်းရြာရြာ ႏွင္႔ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ရြာသံုးရြာ ကိုေပးအပ္ခဲ႕သည္

လူမႈ႕ကူညီေရးကားေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရံုးခ်ဳပ္ အေရွ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႕ နံနက္( ၉) နာရီတြင္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းနား ကိုက်င္းပ ခဲ႔ သည္။ ယခုေပးအပ္ပြဲ အခမ္းနားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးစိုးဝင္း၊ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင္႔ထြန္း၊MYTC&MEHS၊CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိ ေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။ေပးအပ္ပြဲအခမ္းနားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင္႔ ဥကၠဌမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းနားမစခင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လူမႈ႕ကူညီေရးကားႏွင္႔အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈ႕ေလ႔လာခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာစုစုေပါင္းရြာ (၁၈) ရြာအတြက္ ရန္ပံုေငြကို CSD/CSR မွလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ CSD/CSR အလုပ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္၊ ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌမ်ား ႏွင္႔ ခရိုင္ဥကၠဌမ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ စီစဥ္မႈ႕ျဖင္႔ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။
hand over2 thumb medium190 143hand over3 thumb medium190 143hand over4 thumb medium190 143hand over5 thumb medium190 143

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.