ေရသိုေလွာင္ရန္ IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္း

container ibc

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ မိုင္းဆိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ေတာင္ဆို မႈ မ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ားအနက္ ေရေထာက္ပံျခင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေရသိုေလွာင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႕ IBC ပံုးမ်ား ကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွIBC သံုးပံုးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္းအသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျမရိပ္ေတာင္ေပၚေက်ာင္း၊ ဆရာေတာ္ ဦးကရုည အားလွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ အားလွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ ျမန္မာ ယန္စီကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈအရ CSDအဖြဲ႔သို႔ ဤကိစၥအားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားျပီး CSD အဖြဲ႕ႏွင္႔ process ဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ CSD ဌာန၏အစီစဥ္ျဖင္႔ ၂၈ ရက္၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ျမရိပ္ ဆရာေတာ္မွ IBC သံုးပံုးကို လကၡံရရွိ သည္။

CSD/CSR အလုပ္ႏွင္႔ စီမံကိန္း လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ အဓိကအားျဖင္႕ အသံုးျပဳေသာ ရန္ပံုေငြရွိေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ ၏ စီစဥ္မႈျဖင္႔ ေထာက္ပံေပးေသာ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈ မ်ားလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ေထာက္ပံမႈမ်ားမွာ ထင္း၊ IBC ပံုးမ်ား ၊ ေလာင္စာဆီမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအနည္းငယ္တို႔ ရွိသည္။ ထိုမွေက်ာ္လြန္လ်ွက္ ႏွစ္စဥ္ ဘာသာေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕စည္းတြက္ ဘက္ဂ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။
 
container ibc2
 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.