သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

elderlydonation 1

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၊ ျမန္ယန္စီကုမၸဏီႏွင္႔ ျမန္မာစီပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီ တို႔မွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပြဲ ႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ ပံ႔ပြဲကို အနီေရာင္ေကာ္ေဇာျပင္ေပၚတြင္ ခမ္းနာစြာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ႔ျပန္ပါသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း၏ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္သည္႕ ဤအခမ္းအနားကို ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္ရြာေက်းရြာ၊ လက္ပေတာင္း ေစတီတြင္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီမွ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ (၁၈)ရြာႏွင္႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ မွ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ (၃၃) ရြာ တို႔အတြက္ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပေပးခဲ႔သည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ေလးစားအပ္ပါေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သန္႔ႏိုင္၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊ ျမန္မာ ယန္စီကုမၸဏီ ႏွင္႕ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔မွ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သန္႔ႏိုင္မွ ဤကဲ႔သို႔ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခမ္းအနား မ်ားျပဳလုပ္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႔ ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ႕သည္႕ ျမန္မာယန္စီႏွင္႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔အား အထူးပင္ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထိုေနာက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မစ္စတာ ေလာဇုန္ မွ လည္း ေက်းရြာအဖြဲအစည္းသို႔ ေက်းဇူး တင္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဥကၠဌ က်န္းရီဖုန္း ကိုယ္စား ေအာ္ပေရးမန္ေနဂ်ာ ၊ PR & CSD မန္ေနဂ်ာ မစ္စတာေဝါလစ္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႔သည္.
 

elderlydonation 2

elderlydonation 3
elderlydonation 5
elderlydonation 6
elderlydonation 7
elderlydonation 4
elderlydonation 8
elderlydonation 9

"စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ ၊ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ား မွ အဘိုးအဘြား မ်ား၊ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။မိမိအေနျဖင္႔ ျမန္မာယန္စီေကာ႔ပါးကုမၸဏီကိုယ္ စား ယေန႔ မွာ စကားေျပာခြင္႔ရရွိသည္႔ အတြက္အင္မတန္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ကြြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး အတြက္ ယေန႔ဟာ ထူးျခားတဲ႔ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ပထမဆံုးအေနျဖင္႔ ျမန္မာယန္ စီေကာ႔ပါးလီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ၊ ဥကၠဌ ကိုယ္စား မိမိမွ လည္း ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လကၡံေပးခဲ႔သည္႕အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ ကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ အစိုးႏွင္႔ ကုမၸဏီအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက ကြ်န္တို႔၏ CSD ႏွင္႔ CSR လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ယေန႔ တြင္လည္း ကုမၸဏီအနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားႏွင္႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါတယ္။
ဤ ၅-ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ယန္စီကုမၸဏီဟာ ျမန္မာ႔ စီးပြါးေရးဦးပိုင္းကုမၸဏီနဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ ျပီး ေဒသခံအစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္၊သေဘာတူညီမႈမ်ားအတိုင္း အနီးပတ္ဝန္က်င္းေက်းရြက္မ်ားရဲ႕ ပညာေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရး စတဲ႔နယ္ပယ္မ်ားမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွာ သိသာစြာဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါ တယ္။ယခုကဲ႔သို႔ လ်ွင္ျမန္စြာတိုးတက္မႈမ်ားဟာ ယခင္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အနာဂါတ္မွာျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္ လို႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ခဲ႔ပါဖူး။ အဲဒီလိုေအာင္ျမင္မႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။ ယေန႔မွစၿပီး ဤကဲ႔သို႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုသမိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ပါဝင္သူမ်ားကလည္း သမိုင္းတြင္ ခ်န္ပီယံ တစ္ေယာက္အျဖစ္မွတ္တမ္းမွာရွိေနလိ္မ္မည္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင္႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အနီးေက်းရြာမ်ားရွိ ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ၊ ေကာင္းရာကို ညႊန္ၾကားျပသေပးပါေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ ကြ်န္တို႔ႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္ျဖစ္သည္႕ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးႏွင္႔ လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို က်င္ပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီနွင္႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး လွဴဒါန္းမႈ႕တစ္ခုလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ယခုကဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းမႈျဖင္႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳမႈႏွင္႔ ေက်ာင္သား၊သူမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈ ျမွင္႔တသ္ေစႏိုင္လိမ္႔မည္ ဟုေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္စား၊ ေလးစားရပါေသာ သက္ၾကီးရြယ္္အို မ်ားကို က်န္းမာအသက္ရွည္ပါေစ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအေနႏွင္႔လည္း စာႀကိဳးစားျပီး အနာဂါတ္မွာ ေတာက္ပေသာ ၾကယ္တစ္ပြင္႔ျဖစ္ပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ယေန႔ကဲ႔သို႔ ေျပာၾကားခြင္႔ရသည္႔ အတြက္ ၾကြေရာက္လာသူ အားလံုးအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။"

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.