က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလွဴဒါန္းျခင္း

kyardwintaung 1

ေရွးယခင္က က်ားေတာင္ဟု လူအမ်ားေခၚဆိုၾကသည္႕ က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ အမွတ္(၁)ေၾကးနီမိုင္း ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႔ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ငန္း ဧရိယာမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအားေရြ႕ေပးရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း အတြင္း ေက်ာင္းတိုင္ဆရာေတာ္ ႏွင္႔ သေဘာတူညီခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေတာင္ဆိုမႈမ်ားအရ က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအား မူလေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္ ခြင္႔ ျပဳ ခဲ႔ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ျမန္မာယန္စီ သတၱဳ တူးေဖာ္သည္႔ အဓိကေနရာ တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာယန္စီအေနျဖင္႔ ၎မွထြက္ရွိသည္႔ ဖုန္ ႏွင္႔ ဆူညံမႈမ်ား စသည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ မ်ားစြာစိုးရိမ္ခဲ႔သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီမွ ႏွင္းဆီေတာင္ ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ဟုတိုက္တြန္းခဲ႔ေသာ္လည္း မလိုအပ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္မွလည္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည္႔ တုိင္ လုပ္ငန္းႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမ်ား သည္းခံလိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။
ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာ၊ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ၊ ရြာသာေက်းရြာ လမ္းမ်ားတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ျမန္မာယန္စီ သတၱဳတူးေဖာ္သည္႔ ဌာနမွ Hydro _ and Geo_physical test ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ CSD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာယန္စီမွ non-intrsive test ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳမည္႔ လမ္မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးသက္ဆိုင္သည္႔ က်ားတြင္ ေတာင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအား ေငြလွဴဒါန္းရန္ သေဘာတူညီခဲ႔ၾကသည္။
ျမန္မာယန္စီ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ကိုယ္စား PR & CSD ဌာန မွ က်ားတြင္းေတာင္ဆရာေတာ္သို႔ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္း လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္မွ ဤေငြက်ပ္ လွဴဒါန္းမႈကို ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံခဲ႔သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.