ကံကုန္းေရေတာင္းဆိုျခင္း အစည္းအေဝး

kangonwater 1update

  ကံကုန္းေက်းရြာသည္ အနီးနားရွိေရအရင္းျမစ္မွ ေသာက္ေရသန္႔ေထာက္ပံ႕ရန္ လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသို႔ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားရွိဖူးပါသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ CSD ႏွင္႔ ကံကုန္းေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ၾကသည္။

ယခင္အစီစဥ္တြင္ ေျမာက္ယမားေခ်ာင္းမွ မိုးႀကိဳး ဆာလဖ်ဴရစ္ အက္စစ္စက္ရုံ ရွိသြယ္တန္းထားေသာ လိုင္းမွ ကံကုန္ေက်းရြာသို႔ သန္႔ရွင္းေသာေရမ်ား ေပးေဝရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိခဲ႔သည္။ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဦးပိုင္မွ ယင္းေက်းရြာသို႔ CSR အစီစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လွဴဒါန္းလိမ္႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာသူ၊သားမ်ားက ဤလွဴဒါန္းမႈ ကိုျငင္းပယ္ခဲ႔ၿပီး အနည္းငယ္ကြာေဝးေသာ ခ်င္းတြင္ျမစ္မွ ေရကို ေပးေဝရန္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီကို ေျပာဆိုခဲ႔ပါ သည္။
စီမံကိန္း၏ လိုအပ္သည္႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ျမန္မာယန္စီမွ အသံုးျပဳေနေသာ ေရအရင္းျမစ္မွ တိုက္ရိုက္သြယ္တန္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ႏွင္႔ တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္ သို႔ေရပိုက္သြယ္တန္းမႈေပးရန္ အျခားအေရးႀကီး ကိစၥမ်ား စသည္႔ ေဆြးေႏြးျခင္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ operation management မွ အစည္းေဝးကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာ အရာမ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းရြားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတင္းေပးခဲ႔သည္။
၁ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႔ လက္ပေတာင္းစီမံကိန္း ကိုျဖန္႔ေဝေပးေနသည္႔ အဆိုပါတည္ရွိေနေသာ ေရသြယ္တန္းမႈ စနစ္မွ ေရ တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံမႈရ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ယင္းေနရာတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၀၀၀ ႏွင္႔ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ၾကာရွည္စြာ ေထာက္ပံေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
၂ အျခားစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင္႔ ဤအရာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကံကုန္းေက်းရြာသို႔ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ (၄၀၀၀၀) ေထာက္ပံေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ကို စဥ္းစားၾကည္႔မည္ ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္ CSD/CSR ဘက္ဂ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါလိမ္႔မည္။
၃ Operation မန္ေနဂ်ာ မစ္စတာ Wallis မွ အခြင္႔အေရးတစ္ခုေပးပါလိမ္႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည္႔ ဘက္ဂ်က္မ်ား ကိုေပါင္းျခင္းျဖင္႔ ေတာင္းဆိုသည္႔ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အစီစဥ္တြင္ အျခားလိုအပ္သည္႕ စဥ္းစားစရာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာယန္စီ OM Wallis မွ ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတင္းေပးခဲ႔ သည္။
၁ ၎ system အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းမည္ ကိစၥမ်ားရွိပါသည္ ထို႔အျပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ သင္ၾကားမည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။
၂ စီမံကိန္းတြင္ ပန္႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင္႔ အပိုပစၥည္း ေထာက္ပံျခင္း လည္း ပါဝင္ပါသည္။
၃ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္၊ အခန္းက႑ ႏွင္႔ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။business plan အတည္ျပဳရန္လည္း လိုအပ္ပါလိမ္႔မည္။
၄ ဤကဲ႔သို႔ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ထိန္သိမ္းရန္ ၊ လွ်ပ္စစ္အားတန္ဖိုးမ်ား ၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၊ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ကို မည္သူေပးေဆာင္လိမ္႔မည္လဲ?
ကံကုန္းေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အရာအားလံုး စီမံခန္႔ခြဲမည္ဟု ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီကို သတင္းေပးခဲ႔သည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူတို႔ သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရေထာက္ပံမႈအတြက္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေငြေကာက္ခံရန္ အစီစဥ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ ုလုပ္ငန္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္႔ မွတ္ပံုတင္ ႏွင္႔ လိုင္စင္လိုအပ္လိမ္မည္၊ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံၿဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရရွိရန္လိုအပ္လိမ္႔မည္ဟု Mr Wallis မွ သတင္းေပးခဲ႔ပါသည္။ကံကုန္းေက်းရြာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျမန္မာယန္စီမွ ျဖစ္ႏိုင္သမ်ွေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင္႔ ကူညီေထာက္ပံေပးလိမ္႔ မည္ဟု OM Mr Wallis မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားျပီး အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင္႔ ခြင္႔ၿပဳခ်က္သည္ ပထမ ျဖစ္သည္။ကံကုန္းေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ သေဘာတူညီၿပီး လိုအပ္သည္တို႔ကို လိုက္ပါျပသခဲ႔သည္။
Mr Wallis သည္ေမးခြန္းတစ္ခုႏွင္႔ အဆံုးသတ္ခဲ႔သည္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ပါ "ျမန္မာဦးပိုင္ မွ လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင္႔ ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္း ကိုမည္သည္႔ အတြက္ေၾကာင္႔ လက္မခံပါသလဲ?" လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေနရာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယင္း လွဴဒါန္းမႈ သည္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလ်ာ႔နည္း လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
 

kangonwater 5update

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.