ဆည္ထန္းေတာႀကီး လမ္းျပဳျပင္ျခင္း

seihtantawgyi 1 thumb medium190 143ႏွစ္စဥ္ မုတ္သံုရာသီတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင္႔ ေျမစာ ႏွင္႔ ေျမသားလမ္းမ်ား ပ်က္ဆီးသည္႔ အတြက္ စက္ဘီးသို႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ခရီသြားသူမ်ားသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္းလမ္းမ်ား ႏွင္႔ ေက်းရြာအသီးသီးဆက္သြယ္သည္႔ လမ္းမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၊ လမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေက်းရြာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို CSR ရန္ပံုေငြ တြင္ ထည္႔သြင္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။
 
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR ဘက္ဂ်က္တြင္ ဆည္ထန္းေတာႀကီး ေက်းရြာမွ ေက်းရြာ တစ္ေလွ်ာက္လမ္း မ်ား ဆက္သြယ္မႈပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေက်ာက္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ျမန္မာယန္စီမွ စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိျပီး စီမံကိန္းေကာင္းမြန္စြာ ျပီးစီးေစရန္ ေက်းရြာ ႏွင္႔ CSD / CSR အဖြဲ႕ အတူတစ္ကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
 
seihtantawgyi 2 thumb medium190 143seihtantawgyi 3 thumb medium190 143seihtantawgyi 4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.