ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္အား ကူညီထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

yegyibin pagoda 1 thumb medium190 လြန္ခဲ႔ေသာသံုႏွစ္ေက်ာ္က ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္ သည္ ေျမငလ်ွင္ဒဏ္၊ ေစတီေတာ္၏ တည္ေဆာက္ပံု အရည္အေသြး ၊ သက္တမ္းၾကာရွည္မႈ ၊ ေျမျပင္ အေျခအေန ထိုကဲ႔သို႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မွ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 
ဇြန္လလယ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ မွ ေစတီေတာ္ပ်က္စီးမႈ ႏွင္႔ ကြဲအက္သြားေသာ အက္ေၾကာင္းအား လာေရာက္ၾကည္႔ရႈ႕ေလ႔လာရန္ PR & CSD အသင္းသို႔ အထူးဖိတ္ၾကားမႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေစတီေတာ္အက္ေၾကာင္းျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေၾကးစင္ေတာင္ မိုင္း ယမ္းခြဲမႈ နွင္႔ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ေက်ာင္းတိုင္ဆရာေတာ္မွာ ေစတီေတာ္ ပ်က္ဆီရျခင္းသည္ မိုင္းႏွင္႔ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ပ်က္ဆီးမႈသည္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္အတြင္းက ယင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ေျမငလွ်င္ေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာယန္စီမွ မွတ္တမ္းမ်ားရယူခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ management မွ ေျမျပင္တုန္ခါမႈမ်ား ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ ၿပီး ေန႔စဥ္ တိုင္းတာ မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္စြာ ေျမျပင္တုန္ခါမႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အက္ကြဲေၾကာင္း စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည္ အေၾကာင္းအရင္း မေတြ႕ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ႔ ေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီမွ ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ေျမျပင္ တုန္ခါမႈ မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အေဆာက္အဦးမ်ား သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏွင္႔ အလားတူရွိေသာေၾကာင္႔ ေျမျပင္တုန္ခါမႈအမ်ားဆံုး သတိေပးခ်က္ အဆင္႔ဆင္႔ကို အိႏၵိယစံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္းသတ္မွတ္ ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမရွိပါ။
ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ PR & CSD ဌာနမႈး ဦးေက်ာ္မိုး ႏွင္႔ သူ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ၿပီး ဆရာေတာ္ ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ပ်က္ဆီးမႈမ်ား ကို သံုးသပ္ရန္ ဦးေက်ာ္မိုး ႏွင္႔ အတူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ာက ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းပ်က္ဆီးလာေသာ ေစတီေတာ္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ ကူညီေပးမည္႔ အစီစဥ္ ႏွင္႔ပတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာယန္စီ management သို႔ အၾကံျပဳခဲ႔သည္။
 
 
yegyibin 1 thumb medium190 yegyibin 2 thumb medium190 143

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.