ဆည္ထန္းေတာႀကီး လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈ

completion seihtantawgyi 1
ကုမၸဏီ၏ CSDအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ေသာ MYTCLေကာ္မတီမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံရေသာ၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ခံေနရေသာ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ လူထု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဥပမာ- အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား ၊ လမ္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္းရိုး ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ၎ေထာက္ပံ မႈမ်ား အားလံုးသည္ ျမန္မာယန္စီ CSR/ CSD ရန္ပံုေငြမွ တိုက္ရိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR ဘက္ဂ်က္တြင္ ဆည္ထန္းေတာႀကီး ေက်းရြာမွ ေက်းရြာ တစ္ေလွ်ာက္လမ္း မ်ား ဆက္သြယ္မႈပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေက်ာက္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ျမန္မာယန္စီမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။ ယခင္ကလမ္းကိုရြာသားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ၾကၿပီး အထူးသျဖင္႔ မိုးရြာသီတြင္ ရာသီဥတု အေျခအေန မ်ားေၾကာင္႕မ်ားစြာ ပ်က္စီးမႈျခင္း ၊ ေျမဆီလႊာတိုက္ စားျခင္း တို႕ေၾကာင္႔ သြားလာမႈအခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔ၿပီး ယခု ၾသဂုတ္လ တြင္ လုပ္ငန္းၿပီး စီးခဲ႔သည္။
 
completion seihtantawgyi 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.