ေရၾကည္ပင္ CSR စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ

yegyinbin school building 1

ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ဥကၠဌ ဦးေစာေရႊမွ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ငါးဦးေကာ္မတီ ႏွင္႔ သေဘာတူညီ ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္စဥ္လွဴးဒါန္းသည္႔ CSR ရန္ပံုေငြမွ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရန္ ေက်းရြာကိုယ္စား ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။
အရွည္ ၈၀ ေပ ႏွင္႕ အက်ယ္ ေပ ၃၀ ရွိသည္႕ အေဆာက္ဦးကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႕ တြင္စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ႔သည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ၿမန္မာယန္စီမွ တင္ဒါေခၚယူ၍ Naing Lin Group အား ထုိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေစခဲ႔သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးၿပီးဆံုး ေစရန္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဝန္ထမ္မ်ား ႏွင္႔ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို႔ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္းရြက္လ်က္ရွိသည္။CSD ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေနာက္က်ျခင္ေးၾကာင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ မသြားေစရန္ ရန္ ႏွင္႔ အမ်ားျပည္႕သူမွ ေက်းရြာ တစ္ခုျခင္းအတြက္ ရပ္ရြာစီမံခန္းခြဲမႈ႕အဖြဲ႕ ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္႕ CSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္အထိ ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ CSR/CSD ဘက္ဂ်က္ အလွဴအေနျဖင္႔ steel structure ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး ကို ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

yegyinbin school building 2
yegyinbin school building 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.