သာယာကုန္းတံတား ျပဳျပင္းျခင္း

tharyargone 1

မူလက သာယာကုန္းေက်းရြာ တံတားကို စံပယ္ေတာင္ႏွင္႔ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႕ operator ျမန္မာ အိုင္ဗင္ဟိုး ေကာ႔ပါးလီမိတက္ (MICCL) ၊ ၎၏မိတ္ဖက္ ျမန္႔မာစီး ပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ (MEHL) ၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ME-1 တို႕မွ ၂၀၀၃၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကသည္။

ယခုအခါ တံတားသည္ အလြန္အိုေဟာင္းေနၿပီး ေဒသခံမ်ားက ၎တံတားကို စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳရန္မ်ားစြာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင္႔ တက္လာခဲ႔သည္။ တံတားသည္ ေတာင္ပလူေက်းရြာ ႏွင္႔ သာယာကုန္းေက်းရြာ အၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း ၊ ျမန္မာယန္စီ CSR project လုပ္ငန္းေနရာ အျပင္ဘက္ ၅ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနသည္႔ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္႕ တံတား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကို ျမန္မာယန္စီ မွ သေဘာတူညီခဲ႔သည္။တံတားျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း ကို သာယာကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္ ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီ management တို႕က CSD/CSR လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္းသံုးသပ္သည္႔ အစည္းအေဝး ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ ျပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သေဘာတူညီခဲ႔ၾကသည္။ ထို တံတားတည္ေရးအတြက္ ျမန္မာယန္စီမွ အထူးကိစၥအေနျဖင္႕ အေရးေပၚဘက္ဂ်က္မွ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာယန္စီ မွ ထို စီမံကိန္း အတြက္ private တင္ဒါ ေခၚဆိုခဲ႔ၿပီး ေနာက္ဆံုး တြက္ခ်က္ေငြ မွာ ျမန္မာေငြ ၁၄၂၈၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိျပီး စီမံကိန္းေကာင္းမြန္စြာ ျပီးစီးေစရန္ ေက်းရြာ ႏွင္႔ CSD / CSR အဖြဲ႕ အတူတစ္ကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 

tharyargone 2

tharyargone 3
tharyargone 4

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.