ရြာသာေက်းရြာတြင္ ကြင္းဆင္းေလ႔လာျခင္း

ywatha fieldinspection 1

ျမန္မာယန္စီ မွ ပညာေရး၊ ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္႔ အျခားေသာအရာမ်ားကို ေၾကးစင္ေတာင္ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ေဒသအတြင္း တြင္ လွဴဒါန္းမႈအေနျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်ွက္ရွိေနသည္။

၎ေထာက္ပံ မႈမ်ား အားလံုးသည္ ျမန္မာယန္စီႏွင္႔ ျမန္႔မာ စီးပြားေရးဦးပိုင္ တို႕ပူးေပါင္းလွဴဒါန္းသည္႔ CSR/ CSD ရန္ပံုေငြ မွ တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာသာေက်းရြာ ႏွင္႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔သည္ မိမိတို႕ေက်းရြာအတြက္ ေရသန္႔စက္ ထားရွိရန္ အေဆာက္အဦး ႏွင္႔ လ်ွပ္စစ္မီးလိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ၿမန္မာယန္စီ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR/CSD လႈမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရန္ပံုေငြ မွ လွဴဒါန္းရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။
၂၁၀၈- ေအာက္တိုဘာလ-၂၀ရက္ေန႔ ရြာသာေက်းရြာတြင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္ ျမင္႔ထြန္း၊ ရြာသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လင္း၊ ေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ေထြး ႏွင္႔ PR & CSD အဖြဲ႕တို႔သည္ ရြာသာေက်းရြာ ေရသန္႔စက္ အေဆာက္အဦးေဆာက္ လုပ္္ေနမႈ႕မ်ား ကို ၾကည္႔ရႈ႕စစ္ေဆး ခဲ႕သည္။ လုပ္ငန္းမွာ တည္ေဆာက္ ဆဲကာလျဖစ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး လိမ္႕မည္ျဖစ္သည္။ယခု အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနႏွင္႔ ေက်းရြာ CSDကိုယ္စားလွယ္ တို႔ပူးေပါင္း လ်ွက္ ရြာသာေက်းရြာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စီမံကိန္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ လွ်က္ရွိသည္။

ywatha fieldinspection 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.