ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ CSR လွဴဒါန္းျခင္း

testreszie
ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္လ်ွက္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ား၏ေတာင္း ဆိုမႈမ်ား ဥပမာ- အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား ၊ လမ္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္းရိုး ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
ျမန္မာယန္စီ CSR/ CSD ရန္ပံုေငြမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ထေေနာင္းကုန္းေက်းရြာသည္ ေၾကစင္ေတာင္ ႏွင္႔ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ၏ အေရွ႕ဘက္ တြင္တည္ရွိၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ထိခိုက္ဆံုးရွံုးမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီ CSR ဘက္ဂ်က္မွ ႏွစ္္စဥ္ လွဴဒါန္းေပးလ်ွက္ရွိသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR ဘက္ဂ်က္တြင္ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ သည္ ေက်းရြာရွိ ဘံုပစၥည္းမ်ား ထားရွိရန္အတြက္ အေဆာက္အဦး လွဴဒါန္းေပးပါရန္ ျမန္မာယန္စီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီသည္ တင္ဒါေခၚယူ၍ Naing Lin Group အား ထုိလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ ေစခဲ့ရာ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာေငြ ၇၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အဦးကို ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေန႕ တြင္ ၿပီးစီးခဲ႔သည္။
 
 
htanaunggone csr 2new

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.