ေရၾကည္ပင္အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ လွဴဒါန္းျခင္း

yegyinbin newbuilding 1

ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။.

 ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ ဥကၠဌ ဦးေစာေရႊမွ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ငါးဦးေကာ္မတီ ႏွင္႔ သေဘာတူညီ ခဲ႔ၿပီး ႏွစ္စဥ္လွဴးဒါန္းသည္႔ CSR ရန္ပံုေငြမွ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရန္ ေက်းရြာကိုယ္စား ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။
အရွည္ ၈၀ ေပ ႏွင္႕ အက်ယ္ ေပ ၃၀ ရွိသည္႕ အေဆာက္ဦးကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႕ တြင္စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ႔သည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ၿမန္မာယန္စီမွ တင္ဒါေခၚယူ၍ Naing Lin Group အား ထုိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေစခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ CSR/CSD ဘက္ဂ်က္ အလွဴအေနျဖင္႔ steel structure ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး ကို ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ ၃.၃.၂၀၁၉ တြင္ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးစီးခဲ႕ၿပီးကုန္က်ေငြ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ$30,000.00 USD. ျဖစ္သည္။

yegyinbin newbuilding 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.