ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ CSR ၿပီးစီမႈ႕

banenwechaung csr2108
ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္မ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႕ ထိခိုက္ဆံုးရႈံမႈမ်ား မရွိပါ။ မည္သို႕ပင္ဖစ္ေစကာမႈ CSD/CSR ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘက္ဂ်က္ေငြမွ ဤေက်းရြာထည္႕သြင္းရန္ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္႕မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဘက္ဂ်က္တြင္ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ေက်းရြာ အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ $8,250 USD ရွိသည္႕ လူမႈေရးကား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။
 
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တြင္ လူမႈ႕ကူညီေရးအသင္းအတြက္ အေဆာက္အဦး ႏွင္႕ ျခံစည္းရိုးလွဴးဒါန္းရန္ ေက်းရြာမွ ေတာင္ဆိုခဲ႕သည္။ ေက်းရြာ ငါးဦး ေကာ္မတီမွ ဤအေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ မွာ ၆၉၉၉၉၈၅ က်ပ ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ႕သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.