ေက်းစာက်ေက်းရြာ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း

kyeethakya revovation 1
ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာ မ်ားကို လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ သည္႕ေက်းရြာ ႏွင္႕ထိခိုက္မႈ နည္းသည္႕ေက်းရြာ ႏွစ္ခုလံုးကို ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ အနီးကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တက္ၾကြစြာ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္။ ေဒသခံေက်းရြာမ်ား၏ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားျဖစ္သည္႕ ဥပမာ- အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား ၊ လမ္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္းရိုး ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား အျပင္ ေက်းရြာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အဓိကထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ အမ်ားႏွင္႕ဆိုင္ေသာျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ CSR ဘက္ဂ်က္တြင္ ေက်းစာက်ေက်းရြာ အတြင္းလမ္း မ်ား သြားလာမႈပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းျပဳျပင္ ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ ဤလုပ္ငန္းကို ေက်းရြာမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၅ ဦးေကာ္မတီမွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရာ စုစုေပါင္း ျမန္မာေငြက်ပ္ ၇၆၁၉၂၈၈၄၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ေမလ (၇)ရက္ေန႕ တြင္ လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔ၿပီး ယခု ေမလ (၂၉)ရက္ေန႕ တြင္ လုပ္ငန္းၿပီး စီးခဲ႔သည္။
 
kyeethakya renovation 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.