သဲေတာႀကီးေက်းရြာ CSR ၿပီးစီးျခင္း

thaedaygyi csr2018 1
သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ ၾကယ္စင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္းဖ်ားႏွင္႕ ယမားေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၾကယ္စင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ အျခားေက်းရြာ(၁၇) ရြာ ႏွင္႕ ႏွဳိင္းယွဥ္လ်ွင္ သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာသည္႕အျပင္ တည္ေနရာ အေနအထားေၾကာင္႕ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္မႈ႕နည္းသည္႕ ေက်းရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ CSR/CSD ဘက္ဂ်က္တြင္ သဲေတာႀကီးေက်းရြာ CSR ေကာ္မတီမွ steel structure ခန္းမတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာယန္စီ အားလွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ ေက်းရြာ (၅) ဦးေကာ္မတီမွ ဤလုပ္ငန္းကို ကိုယ္စားလွယ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခြဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာေငြက်ယ္ ၃၁,၉၉၃,၈၀၃ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႕သည္။
 
thaedaygyi csr2018 2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.