၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ CSR လွဴဒါန္းျခင္း

yegyibin 1
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ၏ CSD& CSR လုပ္ငန္းအတြက္ လ်ာထားေငြစုစုေပါင္းမွာ $ 49,509.98 USD ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေရးၾကည္ပင္ေက်းရြာ ငါးဦးေကာ္မတီ ႏွင္႕ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕မွ ျမန္မာယန္စီႏွင္႕ ျမန္မာဦးပို္င္းသို႕ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေက်းရြာ ေက်ာင္းအတြက္ အုတ္တံတိုင္းကာရံျခင္း လုပ္ငန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာငါးလံုးႏွင္႕ အျခားလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရသန္႕စက္ႏွင္ အေဆာက္အဦး ၊ ေက်းရြာရွိ လူမႈ႕ကူညီေရးအသင္းအတြက္ အေဆာက္အဦးႏွင္႕ ေျမဝယ္ယူျခင္းစသည္႕ လုပ္ငန္းအမ်ိဳမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ ေက်းရြာ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းအားလံုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင္႕  လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ေက်းရြာ ငါးဦးေကာ္မတီမွ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ အုတ္တံတိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
 
yegyibin 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.