ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္ ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးျခင္း

monastery for gondaw village 01

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ရပ္ရြာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၈ရြာတြင္ ၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေက်းရြာမ်ားအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ႔ေပးလ်က္ရိွသည္။

နွစ္စဥ္ရရိွေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားမွဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ယခုႏွစ္တြင္လဲ ေက်းရြာရိွေမြးရွင္ေတာ္ဘုရားကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူေသာ ေမြးရွင္ေက်ာင္းအတြင္း ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးေဒၚလွလွ၀င္းႏွင့္အတူ(၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ေက်းရြာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လႈဒါန္းသည့္ ရန္ပံုေငြမွ ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္ အရွည္(၆၂)ေပႏွင့္ အက်ယ္(၄၀)ေပ ရိွေသာ ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္မႈ႕ကို ေက်းရြာရိွ(၅)ဦးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ရြာသူရြာသားမ်ားစုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့က်ရာ ယခုအခါတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

monastery for gondaw village 02

monastery for gondaw village 03
monastery for gondaw village 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.