၀ါးတန္းေက်းရြာအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္လႈဒါန္းျခင္း

school building for wadan 01

၀ါးတန္းေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ၀ါးတန္းေက်းရြာမွ ေက်းရြာဥကၠဌဦးတင္ညႊန္႔မွ (၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းရြာတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းသည့္ ရန္ပံုေငြမွ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။အရွည္(၉၀)ေပႏွင့္ အက်ယ္(၃၀)ေပ ရိွေသာေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာရိွ(၅)ဦးေကာ္မတီမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလ(၉)ရက္ေန႕တြင္ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ (၅)ဦးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ယခုအခါတြင္ စာသင္ေဆာင္သစ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႕ပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လဲ စာသင္ေက်ာင္း လံုေလာက္စြာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

school building for wadan 02

school building for wadan 03
school building for wadan 04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.