တည္ပင္ကန္ေက်းရြာဆည္မွ ေက်းရြာအတြင္းေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း

electricity pipe line telpinkan 01

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ တည္ပင္ကန္ေက်းရြာသည္ ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္သြားေသာလမ္းေဘးတြင္တည္ရိွကာ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္ လုပ္ကြက္ႏွင့္နီးေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

တည္ပင္ကန္ေက်းရြာသည္ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးေသာဒဏ္ကိုခံစားရေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာရိွ (၅)ေကာ္မတီႏွင့္ ဥကၠဌတို႔ စုေပါင္းတိုင္ပင္၍ ေက်းရြာအနီးတြင္ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ထိုဆည္မွေက်းရြာအတြင္းသို႕ ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ (၅)ဦးေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) CSR ရန္ပံုေငြမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ကို တင္ျပေတာင္းခံလာပါသည္။ ျမန္မာယန္စီမွ တည္ပင္ကန္ေက်းရြာ၏ ေတာင္းဆိုမႈ႕ကို လက္ခံၿပီး (၅)ဦးေကာ္မတီ ကိုဦးစီးေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ (၅)ဦးေကာ္မတီတို႕၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ေက်းရြာအတြင္း ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ၿပီးစီးလုနီးပါး ျဖစ္ပါသည္။

electricity pipe line telpinkan 02

electricity pipe line telpinkan 03
electricity pipe line telpinkan 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.