ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္လႈဒါန္းျခင္း

school building for shwepankhine 01

ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္စြာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာမွ ေက်းရြာဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဌးႏွင့္ (၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းရြာရိွရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းသည့္ CSR ရန္ပံုေငြမွ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။အရွည္(၉၀)ေပႏွင့္ အက်ယ္(၃၀)ေပ ရိွေသာေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အေဆာက္အဦးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုအေဆာက္အဦးကို (၅)ဦးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာယန္စီ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSD/CSR ဘတ္ဂ်က္ အလွဴျဖစ္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ အေဆာက္အဦးကို ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,၆၉၆.၂၃ ျဖစ္သည္။

school building for shwepankhine 02

school building for shwepankhine 03
school building for shwepankhine 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.