ရြာသာရြာတြင္ အားကစားကြင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

sport playground 01

လူတိုင္းသက္ရွည္က်န္းမာရန္အတြက္ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရြာသာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္အနီးတြင္ တည္ရိွေသာေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္လႈဒါန္းေသာ CSR ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းရြာအတြက္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လဲ ရြာသာေက်းရြာအတြက္ ရရိွေသာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်းရြာပိုင္ေဘာလံုးကြင္း ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရုိးခတ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ 200 KVA ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီသို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ႕ပါသည္။ လုပ္ငန္းအာလံုး ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄,၉၄၄.၅၆ ကုန္က်ခဲ႔ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၊ ေက်းရြာဥကၠဌႏွင့္ (၅) ဦးေကာ္မတီတို႕၏ ေတာင္းဆိုမႈ႕ျဖင့္ ေက်းရြာပိုင္ေဘာလံုးကြင္း ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို (၅) ဦးေကာ္မတီကို ဦးစီး၀ယ္ယူေဆာက္လုပ္ေစခဲ႕ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ရြာသာေက်းရြာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမွာလဲ ၀ယ္ယူၿပီးစီးသလို အားကစားကြင္းႀကီးမွာလဲ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

sport playground 02

sport playground 03
sport playground 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.