အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္း

ibc and hdpe 01

ျမန္မာယန္စီ အနီးတ၀ိုက္တြင္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ IBC ေရပုံးမ်ား ၊ ထင္းမ်ား၊ဓာတ္ဆီ စသျဖင့္ ျမန္မာယန္စီသို႔ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ IBC ေရပံုးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရမ်ားသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေလ့ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ မွ ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သာသနာေရးလွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဉ္ CSR ဘက္ဂ်က္အျပင္ လွဴဒါန္းမႈ့ အေသးစားမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ျမရိပ္ေက်းရြာမွ IBC ၃ပံုးလွဴဒါန္းရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီသို႕ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္ PR & CSD အဖြဲ႔သားမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေတာင္းဆိုသည့္ေက်းရြာသို႕လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ေရပုပ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွလဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ HDPE Liner (High Density Polyethylene) မ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ျမန္မာယန္စီမွ CSD အဖြဲ႔သားမ်ား၏ စီစဥ္မွဴျဖင့္ ဘုန္းႀကီးထံ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကပါသည္။

ibc and hdpe 02

ibc and hdpe 03
ibc and hdpe 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.