ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္ ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးစီးျခင္း

hall 01

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ေျမာက္ဘက္ ယမားေခ်ာင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရိွေသာ ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာယန္စီမွ ရပ္ရြာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၈ရြာတြင္ ၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ေက်းရြာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာဘတ္ဂ်က္ကိုျမန္မာယန္စီမွေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

 နွစ္စဥ္ရရိွေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားမွဂုဏ္ေတာေက်းရြာအတြက္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္လဲ ေက်းရြာရိွေမြးရွင္ေတာ္ဘုရားကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူေသာ ေမြးရွင္ေက်ာင္းအတြင္း ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ(၅)ဦးေကာ္မတီမ်ား၊ေက်းရြာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လႈဒါန္းသည့္ ရန္ပံုေငြမွ ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ထိုေတာင္းဆိုမႈအတြက္ အရွည္(၆၂)ေပႏွင့္ အက်ယ္(၄၀)ေပ ရိွေသာ ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္မႈ႕ကို ေက်းရြာရိွ(၅)ဦးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ရြာသူရြာသားမ်ားစုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့က်ရာ ယခုအခါတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ႔ၿပီျဖစ္ပါသည္။စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀ျဖစ္ပါသည္။

hall 02

hall 03
hall 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.