သဲေတာႀကီး ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးျခင္း

monasteryhall 01

သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင့္ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္းဖ်ားႏွင္႕ ယမားေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရိုၿပီး သာယာေသာရြာငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ အျခားေက်းရြာ(၁၇) ရြာ ႏွင္႕  ႏွဳိင္းယွဥ္လ်ွင္ သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာသည္႕အျပင္ တည္ေနရာ အေနအထားေၾကာင္႕ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္မႈ႕နည္းသည္႕  ေက်းရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ရြာရိွ သာေရးကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ CSR ေကာ္မတီမွေက်းရြာရိွဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ CSR/CSD ဘက္ဂ်က္တြင္ သဲေတာႀကီးေက်းရြာ CSR ေကာ္မတီမွ ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာယန္စီ အားလွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႕ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္တြင္လဲဆက္လက္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ေက်းရြာ (၅) ဦးေကာ္မတီမွ ဤလုပ္ငန္းကို ကိုယ္စားလွယ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခြဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၈,၀၅၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ဓမၼာရံုမွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႕ျပီးျဖစ္ပါသည္။

monasteryhall 02

monasteryhall 03
monasteryhall 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.