ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္သစ္

 educational support for loc
ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ အလယ္တန္းပညာဆက္လက္ သင္ၾကား ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေသာ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ျခင္း  အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စတင္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အား ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ႏွင့္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီအနီးအနားရွိ ရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဦတည္ရယ္ရြယ္ပါသည္။
ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ႔ေၾကးရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔ ့ဘြဲ႔ရရွိျပီးေနာက္တြင္လည္း MYTCL ႏွင့္ MWMCL တို ့တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဌာနမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္း ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၈၁ ဦးအား ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးထားပါသည္။
 
 
 
 

 The List of scholarship students from local villages.

 scholarship-program

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.