လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ

ေၾကးစင္ေတာင္၊စံပယ္ေတာင္ႏွင္႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေမြအႏွစ္

babybrakingdeer

ေၾကးနီသတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို မံုရြာ စီမံကိန္းနယ္ေျမေဒသအတြင္း ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ သိရွိထားၾက သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဓါတ္တိုးသတၱဳမွ ေၾကးနီသတၱဳ ထုတ္ယူခဲ့ျပီး စံပယ္ေတာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ အခ်ိဴ ့တြင္ သတၱဳေခ်ာ္ရည္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားျဖင့္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစဥ္သည္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ေလာက္တြင္ ျမန္မာဘူမိေဗဒဌာနႏွင့္ ယူရိုမွ Survey အဖြဲ႕တို႔သည္ ထိုနယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈျပီး ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ မွ ၁၉၇၅ အထိ ဂ်ပန္စက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေလ့လာေရးခရီးအစီအစဥ္ႏွင့္ Pilot Plant ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။ အစုစပ္လုပ္ငန္း၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ေၾကးစင္ေတာင္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာၾကိတ္ခြဲလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္သားဧရိယာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ေျမစာကန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ME 1 ႏွင့္ Bor Copper Institute Yugo တို႔ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကုိ Yugo အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ခဲ့သည္။ လက္ရွိ site ထဲတြင္ အေဆာက္အဦး ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ Yugo မ်ားမွပံုစံေရးဆြဲျပီး တည္ေဆာက္ထားေပးခဲ့သည္။ (လက္ရွိ mine pit မ်ား၊ crushing plant, ore conveyor system, flotation complex, lime kiln ႏွင့္ tailing pond)။ မိုင္းၿမိဳ႕ကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ME 1 မွေၾကးနီသတၱဳၾကိဳခ်က္ စက္ရံုကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဤေၾကးနီသတၱဳၾကိဳခ်က္ ထုတ္လုပ္သည့္စနစ္သည္ ခိုင္မာျဖစ္ထြန္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။.

snowy fallsIMHL ႏွင့္ ဖက္စက္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက လုပ္ငန္းခြင္ စူးစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအျဖစ္ ပထဝီ အေနအထား စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ တုိင္းတာျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၁၉၉၄၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၁၉၉၅၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ လွည့္လည္ျခင္းမွ မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လွည့္လည္ေလ့လာျခင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ နမူနာေကာက္ရာတြင္ အေသးစိတ္ ကင္းေထာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ တည္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေနအထားကို ဓါတ္ပံုရိုက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေဒသခံႏွင့္ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.