အေမးအေျဖ

MYTCL မွ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားေထာက္ပံပါသလား။

 
မေပးပါ။ မိုင္းၿမိဳံ႔အတြင္းတြင္သာ သင္ေတာင္းခံလာေသာေနရာထို္င္ခင္းအတြက္MYCL မွ စီေလွ်ာ္သလိုကူညီပံပိုးေပးပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂိတ္ျပင္ပတြင္ မည္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔မေထာက္ပံပါ။ မိုင္းအတြင္းတြင္သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ေထာက္ပံပါသည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.