အေမးအေျဖ

MYTCL ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ၌ အနည္းဆံုးလစာမွာမည္မွ်နည္း။

 
MYTCL ၏ အနိမ့္ဆံုးလစာမွာ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ လစာမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ရွိေသာ က်န္ေန႔စားလုပ္သားမ်ားထက္ျမင့္မားပါသည္။ ေန႔စားလုပ္အားခ(က်ား/မ) မွာ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
 
 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.