အေမးအေျဖ

MYTCLသတၱဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီတြင္အလုပ္ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္၌ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ အေတြ႔အၾကဳံ လိုအပ္သနည္း။

 
 
ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ ကိုယ္တိုင္ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို ့တြင္ အေထြေထြကြဲျပားျခားနားေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို ့မွာ ဂိတ္ေစာင့္မွ ထမင္းခ်က္အထိလည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမွ စက္ၾကီးေမာင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအထိ လည္းေကာင္း မတူညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔ ့အၾကံဳ ရွိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.